------------------------------------------------------------------
Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán Như Sau:

Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.
Quy trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.